Asutamine

Inimõiguste Teabekeskus loodi kui ühiskondlik mittetulundusühing üldkoosoleku otsusel 2. mail 1994. aastal. Keskuse loomisest võtsid osa Taani mittetulundusühingud: Taani Inimõiguste Keskus (The Danish Centre on Human Rights – DCHR), Taani vähemuste õiguste grupp (Minority Rights Group – Denmark – MRG-DK) ning Ida-Euroopa infokeskus (Information Centre on Eastern Europe – ICEE), aga ka Eesti ühiskondlikud organisatsioonid: Vabariigi Presidendi rahvusvähemuste ümarlaud ja Eesti mittekodanike esinduse assamblee Tallinna linnavalitsuse kaasaaitamisel.

Teabekeskus alustas aktiivset tegevust jaanuaris 1995.a. Teabekeskus loodi selleks, et kaasaaidata konstruktiivse dialoogi arendamisele ja tõsta teadlikkust inimõiguste vallas eesti ühiskonnas. Keskuse tegevusse kuulub õigusabi andmine, info kogumine, analüüs ning informatsiooni levitamine inimõiguste vallas.

Keskuse põhiline tegevus on suunatud eesmärkide ja ülesannete täitmisele, mis on kujunenud Põhikirjas ja Strateegilises plaanis.

Inimõiguste Teabekeskus tegutseb  projektipõhiselt.

Inimõiguste Teabekeskuse töötajad 

Eesmärgid ja ülesanded
o Eesti ühiskonnas demokraatlike ja integratsiooniprotsesside arengu soodustamiseks vajaliku konstruktiivse dialoogi toimumisele kaasaaitamine;
o Õiguskultuuri ning inimõiguste kohta käivate teadmiste taseme tõstmine;
o Õigusmõistmisele  pääsu  kindlustamine, inimõiguste realiseerimine ja kaitse;
o Inimõigustealase olukorra uurimine ning sellest teabe levitamine.

TEGEVUSSUUNAD
o Õigusabi inim- ning vähemusrahvuste õiguste valdkonnas;
o Inimõiguste ja vähemuste õiguste alase olukorra  Eestis analüüs;
o Eesti seadusandluse monitooring;
o Inimõigustealaste seminaride ja treeningute korraldamine;
o Inimõigustealaste analüütiliste- ja õppekogumike ettevalmistamine ja kirjastamine;
o Koostöö rahvusvaheliste inimõigusorganisatsioonidega ning osalemine nende tegevuses;
o Koostöö praktiseerivate juristidega inimõiguste valdkonnas;
o Koostöö meediaga;
o Kõrgkoolide tudengite õppepraktika korraldamine.

PARTNERID:

  • Euroopa Liidu põhiõiguste amet (FRA);
  • Euroopa koostöökett rassismi vastu (ENAR);
  • Euroopa inimõiguste kaitse assotsiatsioon (AEDH);
  • Rahvusvahelise dokumenteerimata migrantide alase koostöö platvorm (PICUM).

Keskus tegutses ja tegutseb koostöös:
o – Euroopa Komisjoniga;
o – Euroopa Nõukoguga;
o – OSCE ja  ODIHR;
o – ÜRO inimõiguste ja põgenike probleemide ülemvolinikega;
o – ÜRO inimõiguste, diskrimineerimise likvideerimise ning piinade likvideerimise komiteedega;
o – Rahvusvahelise vähemuste õiguste grupiga – London (MRG-London);
o – Rahvusvahelise migratsiooni organisatsiooniga (MOM);
o – Euroopa vähemuste probleemide keskusega (ECMI);
o – Euroopa rassismivastase võrgustikuga (ENAR);
o – Euroopa põgenike asjade nõukoguga (ECRE);
o - UNITED;
o – Euroopa mustlaste (romade) keskusega (ERRC);
o – Rahvusvahelise migratsioonipoliitika grupiga (MPG);
o – Sorose fondi Avatud ühiskonna instituudiga Budapestis;
o – Taani inimõiguste instituudiga;
o – Norra inimõiguste instituudiga;
o – Hollandi Helsingi komiteega;
o – Taani põgenike nõukoguga.

Eesti riigistruktuuride, parlamendifraktsioonide, poliitiliste erakondade, sõltumata ühiskondlike organisatsioonide, õppe- ja teadusasutustega.

RAHASTAMINE
Inimõiguste Teabekeskus sai või saab praegu oma projektide rahalist toetust erinevates rahvusvahelistest fondidest ja organisatsioonidest. Põhiliste sponsorite ja doonorite on esinenud ja esinevad:
o – Euroopa Komisjon;
o – Euroopa Nõukogu;
o – Taani välisministeerium (programm DANIDA);
o – Norra välisministeerium;
o – Hollandi Kuningriigi välisministeerium (programm MATRA);
o – Suurbritannia Kuningriigi välisministeerium;
o -  USA Riigidepartemang;
o -  Sorose fond;
o -  ODIHR;
o – Westminsteri fond (Suurbritannia);
o – Rahvusvaheline vähemuste õiguste grupp – London;
o – Euroopa Liidu põhiõiguste amet (European Union Agency for Fundamental Rights – FRA);
o – Euroopa fondide võrgustik, Euroopa integratsiooni ja migratsiooni programm (Network of European Foundations- NEF, European Programme for Integration and Migration – EPIM,);
o – Tallinna Linnavalitsuse Kodurahuprogramm;
o – Kaasaaitamise fond Euroregion Livonia;
o – Vene Föderatsiooni Suursaatkond Eestis;
o – Hollandi Suursaatkond Soomes ja Eestis  (programm MАTRA-KАР);
o – Norra Suursaatkond;
o – Suurbritannia Kuningriigi Suursaatkond;
o – USA Suursaatkond;
o – Roskilde fond (Taani);
o – Avatud Eesti fond;
o – Fond Russki Mir;
o – Välismaal elavate Venemaa kaasmaalaste õiguste kaitse- ja toetusfond.

INIMÕIGUSTE TEABEKESKUSE MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015

LÜHIARUANNE Inimõiguste Teabekeskuse tegevuse kohta 2013. aastal

INIMÕIGUSTE TEABEKESKUSE MAJANDUSAASTA ARUANNE 2013