enar_linkENAR - Euroopa rassismivastane võrgustik või koostöökett (European Network against Racism – ENAR). Praeguseks ENAR omab partnereid kõikides EL’i liikmesriikides; kokku üle 600 valitsusvälist organisatsiooni.

ENAR usub, et on võimalik  rassismivaba Euroopa, usub, et välitsusväliste organisatsioonide koostöö tõhustab tunduvalt võitlust etnilise ja usulise diskrimineerimisega.

ENAR kodulehekülg: http://www.enar-eu.org/

***

fra_linkEuroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) oli loodud Nõukogu 15. veebruari 2007 määruse (EÜ) nr 168/2007 alusel. Selle asukohaks on Viin ning ta moodustati Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia Järelevalvekeskuse (EUMC) baasil. Põhiliseks FRA kohustuseks on endiselt rassismi, ksenofoobia ja antisemitismi monitooring.

Vastavalt oma põhikirjale peab amet tuginema igast liikmeriigist erinevate organisatsioonide ja instituutide eksperthinnangutele ning arvestama vajadusega kaasata rahvuslike võime andmete kogumisse. Selleks FRA peab looma ja koordineerima infokogumisvõrkude tegevuse ning kasutama olemasolevaid võrke.

2000.-2010.a.a. amet arendas Euroopa rassismi- ja ksenofoobiaalase infovõrgu (RAXEN) tööd. See võrk koosnes spetsiaalselt valitud rahvuslikest fookus-gruppidest igas liikmesriigis. RAXEN võrgu eesmärgiks oli ameti varustamine objektiivse, usaldusväärse ning võrreldava infoga rassismi, ksenofoobia ja antisemitismi fenomenidest. Mitmekülgsete konkursskatsete alusel rahvuslikuks fookus-grupiks Eestis oli välja valitud Inimõiguste Teabekeskus.

Praegu osaleb Inimõiguste Teabekeskus Põhiõiguste platvormi töös (Fundamental Rights Platform, FRP). Põhiõiguste platvormikaudu kaasab Põhiõiguste Amet regulaarselt konsultatsioonidesse sadu kodanikuühiskonna organisatsioone.

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet internetis - http://fra.europa.eu

***

aedh_linkAEDH – on ELi liikmesriikide õiguskaitseorganisatsioonide ühenduseks ning Rahvusvahelise Inimõiguste Föderatsiooni (International Federation for Human Rights – FIDH) partneriks.  AEDH võitleb selle eest, et põhilised inimõigused oleksid tunnustatud ja neid austati kui üldisi, lahutamatuid ja efektiivseid kõigi Euroopa Liidu elanike õigusi. AEDH viib läbi vastavaid üritusi koostöös rahvuslike liikmesorganisatsioonide, FIDHi ja teiste partneritega, kes jagavad Assotsiatsiooni väärtusi ja eesmärke.

ENARi kodulehekülg : http://www.aedh.eu/?lang=en