Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 12 keelustab diskrimineerimise rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.  Põhiseaduslik mittediskrimineerimise põhimõte kordub ka mõningates muudes seadustes. Üldtunnustatuks on seisukoht, et põhiseadus keelustab diskrimineerimise ükskõik mis alusel, sh ka nendel, mis ei olnud loetletud § 12. Riigikohtu Põhiseaduslikkuse järelvalve kolleegium  kinnitas, et see kehtib kõikide eluvaldkondade suhtes.
2000.a. oli Euroopa Liidus võetud vastu direktiiv, mis keelas rassi- ja etnilise päritolu/kuuluvuse  tunnuse alusel diskrimineerimise  pea kõikides avaliku elu valdkondades (nn Rassiline Direktiiv). Teine samal aastal vastuvõetud direktiiv keelas usulise kuuluvuse, vanuse, puude ja seksuaalse orientatsiooni alusel diskrimineerimise tööturul. 
1. jaanuarist 2009 jõustus Eestis Võrdse kohtlemise seadus.
Eesti muutis 2003.a. õiguskantsleri seadust, muutes õiguskantsleri institutsiooni spetsialiseeritud diskrimineerimise vastu võitlemise organiks. Võrdse kohtlemise seadus näeb ette, et peale õiguskantslerit luuakse lisaks veel üks diskrimineerimisega võitlev organ – soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik (tegelikult laiendati juba olemasoleva soolise võrdõiguslikkuse voliniku pädevus). Peale kõike muud volinik hakkab avaldama ametliku arvamust  selle kohta, kas konkreetses õigussuhtes on rikutud võrdse kohtlemise põhimõtet. Voliniku kohustuseks saavad olema ka aruanded soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta.
Esimene laiaulatuslik ebavõrdse kohtlemise uuring oli viidud kogu Eestis läbi 2007. a. (sotsiaalministeeriumi tellimusel Euroopa võrdsete võimaluste aasta 2007 raames). Vastates küsimusele  diskrimineerimise probleemide tähtsusest vastajad jagunesid kahte peaaegu võrdsesse gruppi. 47% arvates on tegemist kas väga tõsise või pigem tõsise probleemiga, 49% ei pea ebavõrdset kohtlemist tõsiseks probleemiks või üldse probleemiks ning 4% ei osanud küsimusele vastata. Tööd oli kõige sagedamini nimetatud ebavõrdse kohtlemise valdkonnaks. 57% vastaja isiklikult kogetud juhtudest oli ette tulnud just tööl.

Võrdse kohtlemise seadus

 

Direktiivid:
•    Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin – inglise keeles
•    Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation – inglise keeles
•    NÕUKOGU DIREKTIIV 2000/43/EÜ, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust 29 juuni 2000 – eesti keeles
•    NÕUKOGU DIREKTIIV 2000/43/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel 27. november 2000 – eesti keeles

 

KKK

 

 Lisainfo:

eesti_vapp_lpSOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE JA VÕRDSE KOHTLEMISE VOLINIK