ÕIGUSABI

Inimõiguste Teabekeskus osutab Tallinna linnavalitsuse toel ja Välismaal elavate Venemaa kaasmaalaste õiguste kaitse- ja toetusfondi kaasabil tasuta õigusabi venekeelsetele elanikele küsimustes, mis puudutavad rände-, töö-, perekonna-, sotsiaal- ja diskrimineerimisvastast õigust.

Esialgseid tasuta konsultatsioone osutatakse läbi „kuuma liini“, läbi Interneti ja nõustamisega Inimõiguste Teabekeskuse büroos eelneva registreerimisega. Peamiseks sihtgrupiks on Eesti venekeelne elanikkond. Vt üksikasjalikumalt siit.

REALISEERITUD PROJEKTID

Peale 2004.a. realiseeritud tähtsamad projektid / tegevused

  1. Inimõiguste alane pilootkoolitus Narvas (2013). Projekti rahastas Välismaal elavate Venemaa kaasmaalaste õiguste kaitse- ja toetusfond.
  2. ENAR-Estonia koordineerimine (2005-2012).
  3. Võrgustiku FRA (EUMC) RAXEN (2004-2010) rahvuslik fookus-grupp; igaaastane toetamine (doonor: EL põhiõiguste amet, varem – Rassismi ja ksenofoobia monitooringu Euroopa Keskus).
  4. Kodanikuühiskonna tegevuse ülevaade diskrimineerimisega võilemise vallas (2005); tegevus lõpule viidud (doonor – Euroopa Komisjon)
  5. Diskrimineerimisalane „kuum liin“, pilootprojekt (2005), projekt lõpule viidud, tegevus jätkub (doonor – VF Saatkond Eestis).
  6. Mittediskrimineerimise ja sallivuse soodustamine Eesti ühiskonnas massmeedia kaudu (2005-2006); tegevus lõpule viidud (doonor – Euroopa Komisjon)
  7. Võitlus rassismi, ksenofoobia ja diskrimineerimise vastu: euroopalike diskrimineerimisvastaste standardite juurutamine Eesti ühiskonnas (2004-2005), tegevus lõpule viidud (doonor – Avatud ühiskonna instituut, Budapest)
  8. Kodanikuühiskonna mõju kasv poliitikale ning inimese põhiõiguste rikkumise ohvrite abistamine (2008), tegevus lõpule viidud (doonor – Euroopa Komisjon)
  9. Uusimmigrantide probleemide lahendamine Baltimaades (2009 -2010). Projekti rahastas Euroopa integratsiooni ja migratsiooni programm (EPIM).
  10. Tingimuste loomine venekeelse hariduse säilitamiseks Eestis euroopalike diskrimineerimisvastaste põhimõtete juurutamise ja rakendamise teel (2009-2010). Projekti rahastas Fond Russki Mir.

Projektide loetelu inglise keeles (vt siin)