INIMÕIGUSTE TEABEKESKUSE PUBLIKATSIOONID

 

 

Inimõiguste Teabekeskuse märkused Vähemusrahvuste kaitse raamkonventsiooni täitmise kohta (2009)

 

Inimõiguste Teabekeskuse märkused ÜRO Rahvusvahelise konventsiooni rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta täitmise kohta (2009)

 

Inimõiguste Teabekeskuse märkused ÜRO lapse õiguste konventsiooni täitmise kohta (2009)

 Inimõiguste Teabekeskuse kommentaarid „Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ja kantselei põhimääruse“ eelnõule (2010)

 

Kommentaarid Lastekaitseseaduse eelnõule (märts 2014)

  

Vaata ka aruanded inglise ja vene keeles.