“Kuuma liini” KKK

1. Kas Inimõiguste Teabekeskus annab ebavõrdse kohtlemise ohvritele abi?
Inimõiguste Teabekeskus korraldab diskrimineerimise ning põhiliste inimõiguste ja vabaduste küsimuses “kuuma liini” (64 64 263). Praegu ta töötab viis päeva nädalas – esmaspäevast reedeni. 

2. Inimene ei tea, millisel juhul tegemist on just diskrimineerimisega, mitte aga mingi muu õigusrikkumisega…

Me anname kas juriidilist konsultatsiooni telefoni teel või adresseerime pöördujat pädevasse asutusse. Kui aga inimene pöördus sellesse asutusse ning vastust ei saanud ja tegemist on diskrimineerimisega või muu põhiseadusliku õiguse jämeda rikkumisega, siis me määrame kohtumise inimesega Teabekeskuses ja püüame vahetult lahendada probleemi.

3. Millised ohvrite grupid on katmata Inimõiguste Teabekeskuse poolt?

Meie poole võivad pöörduda ükskõik millise rahvuse või sotsiaalse grupi esindajad. Meie peamiseks sihtgrupiks on siiski venekeelsed vähekindlustatud elanikud.

4. Kes kannab menetluskulud ja teised finantsriskid diskrimineerimise (kohtu)menetlustes?

Kõik sõltub konkreetse asja asjaoludest. Diskrimineerimisasjades me tasuta osutame õigusabi, konsulteerime ja ka esindame kaebajaid kohtus. Reeglina teisi riske kannavad kliendid.

5. Kas Inimõiguse Teabekeskuse hinnangul on rassilise ja etnilise diskrimineerimise vastane seadusandlus tõhus?
Võrdse kohtlemise seadus tervikuna (jõustus 01.01.2009) vastab ELi direktiividele, kuid omab ka rida puudusi. Seaduses on kehtestatud detailsed normid kaitsmaks diskrimineerimisest rahvuse (etnilise kuuluvuse), rassi, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse alusel. Sellesse on lülitatud otsese ja kaudse diskrimineerimise, ahistamise definitsioonid ning ohvristamist puudutavad normid. Need on kehtestatud mitte ainult eravaldkonna töötajatele, vaid ka ametnikele. Selles osas, mis puudutab rassilist ja etnilist diskimineerimist seaduse mõjusfääriks pole ainult tööhõive, vaid ka sotsiaalhoolekande-, tervishoiu- ja sotsiaalkindlustusteenused, sealhulgas sotsiaaltoetuste saamine; haridus; avalikkusele pakutavate kaupade ja teenuste, sealhulgas eluaseme kättesaadavus.

 Lisainfo:

eesti_vapp_lpSOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE JA VÕRDSE KOHTLEMISE VOLINIK